IPT – Interpersonell terapi


Vad är IPT?

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en evidensbaserad korttidsterapi med fokus på mänskliga relationer, och hur problem i dessa kan påverka den psykiska hälsan och leda till kriser av olika slag. Psykiska problem, som t ex depression, inträffar ofta i ett mellanmänskligt sammanhang.

Interpersonell terapi är en bra lösning när:

 • Ett äktenskap bryts upp
 • Vänskap upphör
 • Barnen flyttar hemifrån
 • Någon förlorar ett arbete
 • En närstående dör
 • Du flyttar till en annan ort
 • Du blir befordrad
 • Man går i pension.

Oavsett orsak till problemen fokuserar man i Interpersonell terapi på relationer. I IPT behandlas utöver depression även andra diagnoser, t ex dystymi, bulimia nervosa, bipolära sjukdomar, olika ångesttillstånd och komplicerad sorg.

IPT i fyra huvudgrupper

I IPT skiljer man mellan fyra huvudgrupper av problem:

 • Interpersonell dispyt: meningsskiljaktigheter eller gräl
 • Rollförändring: omständigheter i livet som innebär stora förändringar
 • Komplicerad sorg: svåra förluster där sorgebearbetningen övergår i depression
 • Interpersonell känslighet: svårigheter att skapa och behålla sunda relationer

I en inledande fas gör man en probleminventering och på grundval av denna väljer man ut 1-2 av de ovan beskrivna problemområdena. Man granskar betydelsefulla relationer  och kopplar problem i dessa till valda fokusområden.

I den följande faser arbetar man med att åstadkomma önskvärda förändringar och att befästa dessa för att förebygga återfall.

Våra behandlingsmetoder

På Idmans erbjuder vi IPT och flera andra behandlingsmetoder inom psykologi och psykisk ohälsa. Här kan du läsa mer om schematerapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och parterpi.